Regulamin serwisu internetowego – E-Learning | ALL4JETS

Regulamin serwisu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ALL4JETS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego all4jets.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie all4jets.com
 7. Szkolenie – cykl zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 8. Usługodawca – oznacza ALL4JETS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 48, NIP: 5213648259, REGON: 146653393, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459685; e-mail: info@all4jets.com, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego, reprezentowaną przez ALL4JETS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 48, NIP: 5213645746, REGON: 146537706, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450520, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadającą Certyfikat Organizacji Szkoleniowej w zakresie obsługi technicznej Nr PL.147.0017.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 66 lub FireFox 60 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

§ 4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne: 
  1. Formularz kontaktowy
  2. Oferta pracy;
  3. Newsletter;
  4. Prowadzenie Konta Użytkownika.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą, elektroniczną usługę odpłatną Szkolenie internetowe.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy lub Użytkownika, który zamieścił ogłoszenie w ramach usługi Oferta pracy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 5. Usługa Oferta pracy polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę zamieszczenia na Stronie Internetowej Serwisu ogłoszenia zawierającego ofertę pracy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony w Koncie Użytkownika i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Ogłoszenia prezentowane są na Stronie Internetowej Serwisu w kolejności ich dodawania przez Użytkowników.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości korzystania z Konta Użytkownika, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługę Szkolenie internetowe.
 10. Usługa Szkolenie internetowe polega na przeprowadzeniu przez Usługodawcę Szkolenia na rzecz osób fizycznych wskazanych przez Użytkownika, sprawdzeniu poziomu wiedzy osób fizycznych uczestniczących w Szkoleniu poprzez przeprowadzenie egzaminu oraz wydaniu stosownego certyfikatu osobom fizycznym, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Konta Użytkownika. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną możliwe jest na zasadach określonych w §5.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu, a następnie wysłanie formularza do Usługodawcy poprzez wybranie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed przyjęciem oferty Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie, czasie trwania oraz zakresie usługi, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
 6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
 8. Użytkownik może wybrać spośród następujących form płatności: 
  1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. szybki przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
  3. płatności BLIK; 
  4. karty płatnicze VISA, Mastercard.
 9. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. W przypadku szkoleń realizowanych za pomocą Serwisu, Użytkownik otrzymuje dostęp do szkolenia przez okres 30 dni kalendarzowych. Przedłużenie dostępu do szkolenia powyżej tego okresu, wymagać będzie uiszczenia przez Użytkownika dodatkowej opłaty w wysokości 20,00 zł. Dostęp do szkolenia zostanie uruchomiony na kolejne 30 dni kalendarzowe. W przypadku pakietu szkoleń HF, EWIS, FTS, dostęp do szkolenia wynosi 180 dni kalendarzowych – nie istnieje możliwość przedłużenia dostępu do szkoleń z pakietu.
 10. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 7 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika przy użyciu poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi przy użyciu poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 6 Zapisy na kursy na typ samolotu

 1. Użytkownik może zapisać się na szkolenie umieszczone przez Usługodawcę na stronie w kalendarzu planowanych szkoleń. W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, Użytkownik wypełnia Formularz Rezerwacji, a następnie wysyła formularz do Usługodawcy poprzez naciśnięcie przycisku: „REZERWUJĘ”.
 2. Rezerwacja dotyczy wybranego rodzaju szkolenia i w wybranym terminie.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50,00 EUR lub jego równowartości w PLN lub USD.
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy zakupu szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w § 9 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Użytkownik ma prawo do zmiany rezerwacji na inne szkolenie, inny termin szkolenia, zakup szkolenia e-learning. Zadatek może być zaliczony na poczet tylko jednego szkolenia i nie podlega podziałowi.
 6. W sytuacji odwołania terminu szkolenia z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje również prawo do całkowitej rezygnacji ze szkolenia i otrzymania zwrotu zadatku w wysokości wpłaconej kwoty.
 7. Szkolenie zostanie uruchomione dla grupy minimum 8 studentów, jeśli potwierdzą swoje uczestnictwo w szkoleniu poprzez wpłatę 50% pełnej ceny szkolenia. Podana cena jest maksymalna; w przypadku większej liczby uczestników, Usługodawca może obniżyć stawkę.
 8. Egzamin po szkoleniu odbędzie się stacjonarnie w siedzibie ALL4JETS lub innym miejscu uzgodnionym miedzy Usługodawcą i użytkownikami. Cena nie obejmuje dojazdu Użytkownika do/z  miejsca egzaminu oraz pobytu na egzaminie.
 9. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia Użytkownik otrzyma elektroniczny Certyfikat Uznania (Certificate of Recognition). Wersja papierowa Certyfikatu wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20,00 EUR oraz pokrycia kosztów wysyłki.

§ 7 Zapisy na kursy stacjonarne i distance learning inne, niż w § 6

 1. Użytkownik może zapisać się na szkolenie umieszczone przez Usługodawcę na stronie w kalendarzu planowanych szkoleń. W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, Użytkownik wypełnia Formularz Rezerwacji, a następnie wysyła formularz do Usługodawcy poprzez naciśnięcie przycisku: „REZERWUJĘ ”. 
 2. Rezerwacja dotyczy wybranego rodzaju szkolenia i w wybranym terminie.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 100,00 EUR lub jego równowartości w PLN.
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy zakupu szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w § 9 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Użytkownik ma prawo do zmiany rezerwacji na inne szkolenie lub inny termin szkolenia lub zakup szkolenia e-learning. Kwota zadatku jest w pełnej wysokości zaliczana na poczet ceny jednego wybranego szkolenia i nie może być dzielona na zakup różnych szkoleń.

§ 8 Reklamacje i Rękojmia za wady

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z rękojmi i zgłosić Usługodawcy wadę usługi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem  2 lat od wykonania usługi. Jeżeli sprzedana usługa ma wadę, Użytkownikowi przysługują roszczenia na zasadach i w zakresie przewidzianych we właściwych przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz.93 ze zmianami).
 3. Uprawnienie, o którym mowa w pkt.2 powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CDiDG).
§ 9 Odstąpienie od Umowy 
 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zmianami)
 2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt.1 powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy nie ma zastosowania do sytuacji określonej w Pkt.6 paragrafu 6 powyżej.
 5. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system imoje, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), Polska, ul. Sokolska 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459.

§ 11 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy umów zawartych na czas oznaczony)

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. Uprawnienie do rozwiązania umowy wynikające z §10 nie dotyczy możliwości rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
 5. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie 01.06.2022 r.
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne